Način naplate usluga privatnih detektiva je uvriježen i ujednačen detektivskom praksom i kao takav se poštuje među licenciranim detektivima u cijelom svijetu. Troškovi angažmana privatnog detektiva ovisni su o predmetu, vrsti i načinu rada na slučaju. Cijena se određuje prema satu efektivnog rada, dok se svaki daljnji započeti sat zaokružuje na minimalno 30 minuta.

Početna cijena uredskog rada iznosi minimalno 45,00 € (za prekogranične slučajeve cijena je minimalno 50 €). Navedena cijena uključuje slijedeće aktivnosti:

  • proučavanje i analiza dobivenih informacija
  • procjena rizika i priprema strategije
  • prikupljanje dodatnih informacija i dokaza
  • obrada prikupljenih informacija i dokaza

Cijena terenskog rada ovisi o vrsti i načinu rada na terenu te se računa od trenutka izlaska iz sjedišta tvrtke do povratka u sjedište. Na cijenu utječe i broj suradnika, kao i vrsta potrebne opreme, stoga je početna cijena terenskog rada minimalno 95,00 € (za inozemstvo minimalno 120 €).

Cijena korištenja vozila iznosi 0,70 € po prijeđenom kilometru (za inozemstvo 1,50 €).

U dodatne stvarne troškove koje pokriva klijent također ulaze: troškovi smještaja, taksi (biljega) i ostalih državnih i upravnih pristojbi, troškovi javnog prijevoza (ukoliko se ne koristi automobil), telefona, pošte, kao i troškovi nagrada za dobivanje podataka i informacija (kategorija propisana Zakonom o privatnim detektivima).

Specifični troškovi su troškovi koji mogu nastati korištenjem specijalizirane opreme i vještina, kao što su forenzične usluge digitalnih uređaja, te biometrijske identifikacije i analize digitalnih podataka. Iznos takvih troškova ovisi o predmetu i vrsti uređaja kao i vrsti podataka koje je potrebno analizirati.

U posebnim slučajevima cijene mogu odstupati od gore navedenih, što se procjenjuje na početku angažmana, te je predmetom dogovora sa strankom. Prilikom procjene slučaja izrađuje se i okvirni troškovnik na temelju kojeg se izdaje ponuda (predračun). Angažman započinje nakon zaprimljene uplate od minimalno 50% avansa.

Da bi privatni detektiv započeo s angažmanom, sukladno članku 8. Zakona o privatnim detektivima, sa strankom se sklapa Ugovor i Posebna punomoć. Tijekom angažmana klijent dostavlja (jedan ili više) “Zahtjev za obavljanje detektivskih usluga”. Time se ostvaruje transparentnost u radu i otklanja mogućnost prekomjernih ili skrivenih troškova.

Po završetku posla, privatni detektiv sastavlja izvješće koje ima težinu dokaza te se može koristiti u pripremi postupka pred sudbenim i upravnim tijelima ili u skladu sa svrhom za koju su podaci prikupljeni. Praksa je pokazala i da je privatni detektiv vjerodostojan svjedok u sudbenim i drugim postupcima.

Cijene konzultantskih usluga i edukacije formiraju se nakon inicijalnog sastanka i definiranja stvarnih zahtjeva klijenta.

Cjenik

Republika Hrvatska

Uredski rad: 45,00 €
Terenski rad: 95,00 €

Inozemstvo

Uredski rad: 50,00 €
Terenski rad: 120,00 €

Fingerprints / Izuzimanje otisaka

Ink roll fingerprint: 50,00 €

Forenzika

Laboratorijski rad: 45,00 €
Terenski rad: 95,00 €
Hitne intervencije: 145,00 €

Konzultantske usluge
Edukacija

Na upit

Telefonske konzultacije

Do 15 minuta – besplatno
Više od 15 minuta: 35,00 €

Trebate li više informacija ili imate specifično pitanje?