Cjenik i način angažiranja Privatnog detektiva

Cijene usluga privatnih detektiva standardizirane su u detektivskoj praksi te se poštuju među licenciranim detektivima diljem svijeta. Troškovi angažiranja privatnog detektiva ovise o predmetu, vrsti i načinu rada na slučaju. Cijena se određuje prema satu efektivnog rada, a svaki se dodatni sat zaokružuje nakon minimalno 30 minuta.

Početna cijena uredskog rada iznosi minimalno 50,00 € i uključuje sljedeće aktivnosti:

  • pregled i analiza prikupljenih informacija
  • procjena rizika i priprema strategije
  • prikupljanje dodatnih informacija i dokaza
  • obrada prikupljenih informacija i dokaza

Cijena terenskog rada ovisi o vrsti i načinu rada na terenu te se računa od trenutka izlaska iz sjedišta tvrtke do povratka. Na cijenu utječe i broj suradnika te vrsta potrebne opreme, stoga je početna cijena terenskog rada minimalno 95,00 € (za inozemstvo minimalno 120 €).

Cijena korištenja vozila iznosi 0,75 € po prijeđenom kilometru (za inozemstvo 1,50 €).

Dodatni stvarni troškovi koje pokriva klijent uključuju troškove smještaja, taksi (biljega) i ostalih državnih i upravnih pristojbi, troškove javnog prijevoza (ukoliko se ne koristi automobil), telefon, poštanske usluge, kao i nagrade za dobivanje podataka i informacija (kategorija propisana Zakonom o privatnim detektivima).

Specifični troškovi uključuju troškove koji mogu nastati korištenjem specijalizirane opreme i vještina, kao što su forenzične usluge digitalnih uređaja, te biometrijske identifikacije i analize digitalnih podataka. Iznos takvih troškova ovisi o predmetu i vrsti uređaja kao i vrsti podataka koje je potrebno analizirati.

U posebnim slučajevima cijene mogu odstupati od gore navedenih, što se procjenjuje na početku angažmana, te je predmetom dogovora sa strankom. Prilikom procjene slučaja izrađuje se i okvirni troškovnik na temelju kojeg se izdaje ponuda (predračun). Angažman započinje nakon zaprimljene uplate od minimalno 50% avansa.

Da bi privatni detektiv započeo s angažmanom, sukladno Članku 8. Zakona o privatnim detektivima, sa strankom se sklapa Ugovor i Posebna punomoć. Tijekom angažmana klijent dostavlja (jedan ili više) dokument Zahtjev za obavljanje detektivskih usluga. Time se ostvaruje transparentnost u radu i otklanja mogućnost prekomjernih ili skrivenih troškova.

Po završetku posla, privatni detektiv sastavlja izvješće koje ima težinu dokaza te se može koristiti u pripremi postupka pred sudbenim i upravnim tijelima ili u skladu sa svrhom za koju su podaci prikupljeni. Praksa je pokazala i da je privatni detektiv vjerodostojan svjedok u sudbenim i ostalim postupcima.

Cijene konzultantskih usluga se formiraju nakon inicijalnog sastanka i definicije opsega poslova (Scope of Work).

Republika Hrvatska

Uredski rad: 50,00 €
Terenski rad: 95,00 €

Inozemstvo

Uredski rad: 50,00 €
Terenski rad: 120,00 €

Forenzične usluge

Laboratorijski rad: 90,00 €
Terenski rad: 120,00 €
Hitne intervencije: 160,00 €

Izuzimanje otisaka

Ink&roll tehnika: 50,00 €

Telefonske konzultacije

Do 15 minuta: besplatno
Dulje od 15 minuta: 50,00 €

Na gore navedene cijene proizvoda ili usluga uračunava se PDV (Porez na dodanu vrijednost) po standardnoj stopi od 25%.